O przedszkolu‎ > ‎

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA  SIÓSTR  ELŻBIETANEK

W BYDGOSZCZY

 

 

      Podstawa prawna

  • Na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz. 356).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r.  poz. 1147).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).Rozdział 1 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 


   1. Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem
      publicznym.


   2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety, prowincja Toruńska,
       z siedzibą w Toruniu, przy ul. Żeglarskiej 9, zwane dalej „Zgromadzeniem”, posiadające osobowość
       prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
       do kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).


   3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kujawsko-Pomorski Kurator
       Oświaty.


   4. Organem dotującym działalność statutową Przedszkola jest Miasto Bydgoszcz.

   5. Przedszkole ma siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego 40, w budynku stanowiącym własność
       Zgromadzenia.


   6.  Przedszkole używa pieczęci zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku Nr 1.

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 2

 

Celem Przedszkola jest:


1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych

     im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,


2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co

     jest dobre a co złe,

 

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych

     i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,


4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi

     i dorosłymi,


5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych

     możliwościach fizycznych i intelektualnych,


6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach

     sportowych,


7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie

     umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,


8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się

     poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,


9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty

     narodowej) oraz postawy patriotycznej,


10)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności

       i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji

       szkolnej,


11)    umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,


12)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do

       przedszkola.

 

§ 3

 

   Do zadań Przedszkola należy:


1)    wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków   

    sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym,

    emocjonalnym, społecznym i poznawczym,


2)     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  i umiejętności

     korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych,


3)     zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń,

     które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób

     nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,


4)    organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju

     dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego,

     naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających

     poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie,


5)    organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania

     o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,


6)    organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań

     rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia

     psychicznego,


7)    organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu

     sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru,

     sztuk plastycznych,


8)    organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko

     przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się

     do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka,


9)    organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu,

     konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowa-

     nia wytworów swojej pracy,


10)  organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina,

      grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania postaw wynikających

      z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,


11)   systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe,

      wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń

      cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów

      w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą,

      moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne,


12)   systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia

       przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,


13)  organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i historii regionu.

 

§ 4

 

   Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem

   poprzez:


1)    właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod

     i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci,


2)    umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej,


3)    organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami,


4)    organizację zajęć dodatkowych,


5)    organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz

     wspieranie dzieci uzdolnionych, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,


6)    stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji,

     wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole,


7)    prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci,


8)    uwzględnianie rodzaju i stopnia niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 5

 

    1.   Świadczenia udzielane w Przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy

   programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo-

   -wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:


    1)    działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu

         bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim,


    2)    działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,


    3)   działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,

         imprezach artystycznych i okolicznościowych,


    4)   działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających

         podstawę programową,


    5)   gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące

         wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz

         umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.


    2.   Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy

   Przedszkola.

 

§ 6

 

    1.   W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
        poprzez:

 

   1)    diagnozowanie środowiska dzieci,


   2)    rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich

        zaspokajania,


   3)    rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka,


   4)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli,


   5)    umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,


   6)    udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu,


   7)    badanie dojrzałości szkolnej dziecka,


   8)    podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

2.   Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy

    z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

    nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dziecka.

 

Rozdział 3 

Opieka nad dziećmi

 

§ 7

 

   Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 

1)    poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim

     z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych,


2)    wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania

     na co dzień,


3)   poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw

     proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy,

4)    wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli,


5)    rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na

     świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola,


6)    umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze,


7)    przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub

     upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

§ 8 

 

1.   Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

 

    1)    rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez

         Przedszkole,


    2)    rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko

         w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi

         dyżurującemu,


    3)    rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka

         z Przedszkola,


    4)     pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka

          pozostawionego poza terenem Przedszkola (przed budynkiem, w ogrodzie) i w szatni.

 

 2.   Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

 

     1)     nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha,

          wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy),


     2)    stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu

          fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu,


     3)    w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami

          w celu odebrania dziecka z Przedszkola,


     4)    powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

 

 3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców

      (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.

 

 4.    W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia

      zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres

      leczenia.


 5.    W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych

      wypadkach.


 6.    W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe

      i powiadamia rodziców.


 7.    Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika

      Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

 

§ 9 

 

1.   Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.

 

2.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców

    zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.


3.   W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane

    są do poinformowania o nim nauczyciela.

 

4.  Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona

    przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego

    oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie

    może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.


5.   W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust. 2, może zostać

    zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.


6.  Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany

    jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

 

§ 10

 

1.   O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel

     zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.

 

2.   W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole

    podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem

    do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.

 

3.   W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel

    podejmuje następujące działania:


    1)    kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka,

    2)    w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje

         z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę,

    3)    jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko,

         nauczyciel powiadamia Policję, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola lub osobą

         zastępującą go.

 

4.  Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub

    innego środka odurzającego.

 

5.  Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub

    pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

 

§ 11

 

   Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:


1)    umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do

     nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,


2)    przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola

     pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,


     3)    zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść

     oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych,

     studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,


4)    oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu,


5)    utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,


6)    zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania,


7)    dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii,


8)    utrzymywanie kuchni w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym

     zapewniającym bezpieczne używanie,


9)    wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie

     potrzeby także w czasie zajęć,


10)   zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole,


11)    zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 21°C,


12)    wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy (apteczki) wraz z

       instrukcją o zasadach jej udzielania,


13)    zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im

       opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego

       realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi,


14)    zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz

       udzielania pierwszej pomocy.

                                                                  

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

 

§ 12

 

1.   Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

 

     1)    konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb,


     2)    zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym,


     3)    zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci -  w zależności

          od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku,


     4)    pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów

          wychowawczych,


     5)    kontakty indywidualne,


     6)    spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,


     7)    wycieczki, festyny, bale karnawałowe,


     8)    spotkania adaptacyjne,


     9)    kącik dla rodziców.

 

    2.    Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola w sposób
         bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

 

 

§ 13


   Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania

   i nauczania dzieci obejmuje:


1)    uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,


2)    rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,


3)    zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów

     oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,


4)    ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,


5)    udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,


6)   zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego

     realizowanego w danym oddziale,


7)    opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału z rodzicami,


8)    angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

 

§ 14

 

1.    Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli

     w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

2.     W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje

     się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

 

3.     Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych

     przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.

 

4.     Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor Przedszkola przekazuje

     rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia go.

 

Rozdział 5 

Organy Przedszkola

§ 15

 

   Organami Przedszkola są:


          1)    Dyrektor Przedszkola,

          2)    Rada Pedagogiczna.

  

§ 16

 

1.   Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:

 

    1)    kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,


    2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

    3)    sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami

         statutowymi Przedszkola, w tym:

 

              a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach
                  określonych w odrębnych przepisach,
         

              b) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przed-szkolnego poza przed- 
                  szkolem, w trybie odrębnych przepisów,


    4)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,


    5)    dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola,


    6)    organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola,


    7)    współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk

         pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu,


    8)    organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola,


    9)    dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków

         Przedszkola w przypadkach określonych w § 38, ust.1 niniejszego Statutu,


   10)     zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi

          przepisami,


   11)     przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom

          Przedszkola,


   12)    występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,


   13)    dokonywanie oceny pracy nauczyciela,


   14)    zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,


   15)    stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

          specjalnego dziecka,


   16)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 


2.     Dyrektor Przedszkola:

 

     1)    w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,


     2)    stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola,


     3)    inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia

          jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

 

     4)    przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski

          wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przed-

          szkola,


     5)    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 

3.     Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie

     dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

     dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.     W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel przez niego wyznaczony. 

  

§ 17

 

1.     W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie

     realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady

     wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

 

2.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:


     1)    zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,


     2)    podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,


     3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu,


     4)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

          nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia

          pracy Przedszkola,


     5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.

 

3.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

     1)    organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),


     2)    wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

          wyróżnień,


     3)    dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu

          wychowania przedszkolnego.

 

4.   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej

    połowy liczby jej członków.

 

5.   Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy

    spraw osobowych.


6.   Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw

    poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców,

    a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 

§ 18

 

   Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji przez

   Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania

   zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

 

1.     W Przedszkolu może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków

     z poszczególnych oddziałów.

 

2.    Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrania ogólnego dla rodziców.

 

3.    Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z ustanowionym Regulaminem Rady Rodziców.

     Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów Rady.


 

§ 20

 

1.    Do kompetencji Rady Rodziców należy działanie zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, które

     nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.


2.    Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, z wnioskami

     i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.


3.    W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi  fundusze

     z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.


4.    Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

  

§ 21 

 

1.    Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich

     kompetencji.

 

2.   Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów

     i zadań Przedszkola.


3.   Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:


     1)    zasady pozytywnej motywacji,

     2)    zasady wielostronnego przepływu informacji,

     3)    zasady aktywnej i systematycznej współpracy,

     4)    zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

 

4.   Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.

 

5.   Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:


     1)    zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa

          i w statucie Przedszkola poprzez:

 

      a)  udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej,

      b)  organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola,

      c)   możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola,

      d)  rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów,

 

     2)    opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami

          prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów,


     3)    bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych

          działaniach poprzez:

 

      a)  uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

      b)  kontakty indywidualne przewodniczących organów.

 

6.   Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

 

 

§ 22 

 

 1.  Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją

     do rozstrzygania sporów jest Dyrektor Przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:


      1)    negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,


      2)    po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu

           sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.


 2.  W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron

     ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,

     w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

 

 

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 23

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 

2.     Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. Przedszkole posiada 6 oddziałów.

 

3.     Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

 

4.     Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

 

5.     Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący.

 

6.     Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 

7.     Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

8.     Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

 

1)    z dziećmi w wieku 2,5 – 4 lat – około 15 minut,

2)    z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 

9.     Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

 

1)    6 sal zabaw do zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

2)    sypialnię dla dzieci,

3)    salę sensoryczną,

4)    gabinet logopedyczny,

5)    salę gimnastyczną,

6)    ogród przedszkolny – place zabaw dla dzieci,

7)    boisko sportowe.

 

10.            Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

                                                              § 24

 

1.     Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.

 

2.     Ramowy rozkład dnia oddziału uwzględnia:

 

1)    godziny pracy Przedszkola,

2)    godziny pracy poszczególnych oddziałów,

3)    propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka,

4)    potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,

5)    potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody,

6)    godziny posiłków,

7)    harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w stosunku do wszystkich dzieci.

 

3.     W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb    i możliwości rozwojowych dziecka.

 

 

§ 25

 

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez organ prowadzący przedszkole   i  organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

2.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora Przedszkola.

 

3.     Zasady rekrutacji;

 

1)      Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, z uwzględnieniem przepisów  w sprawie warunków przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego.

2)      Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona „Karta zgłoszenia dziecka”.

 

4.     Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola ustala każdorazowo komisja rekrutacyjna. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola, nauczycielka i przedstawiciel rodziców.

 

5.     Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się od dnia 1 marca i trwa do dnia 31 marca.

 

6.     Przebieg rekrutacji, informacje i terminy  dotyczące rekrutacji zawarte są na stronie internetowej  www.pse.edu.pl przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Rozdział 7 

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

 

§ 26

 

1.     Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.

 

2.     Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w wysokości określonej przez organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z WEiS UM Bydgoszcz.

 

3.     W przedszkolu dzieci korzystają odpłatnie z 4 posiłków. Wysokość odpłatności za żywienie ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rodziców na zebraniu plenarnym. Dyrektor przy ustalaniu wysokości tej odpłatności bierze pod uwagę zasady obowiązujące na terenie miasta i możliwości rodziców.

 

                                                                           § 27

 

1.     Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców na druku ścisłego zarachowania – kwitariusz przychodowy – imiennie dla każdego dziecka, w terminie do 20-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

 

2.     Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis (zwrot) stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni jest nauczyciel danego oddziału. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest kasjer. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.

 

3.     Rezygnację z Przedszkola rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

  

4.     Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.     W przedszkolu stosuje się ulgi i zwolnienia, okresowe i stałe, z opłat względem dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 

 

§ 28

 

1.     Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez Przedszkole.

 

2.     Koszt posiłku dla pracowników obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków. 

 

 

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

§ 29

 

1.     W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - - obsługowych.

 

2.     Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.

 

3.     Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

 

4.     Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.

 

 

 

 

§ 30

 

1.     Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:

 

1)    sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,

2)    systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia,

3)    powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach,

4)    kontrola obecności dzieci na zajęciach,

5)    powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka,

6)    organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.

 

2.     Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno - obsługowi Przedszkola.

 

§ 31


Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

 

1)    uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,

2)    rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,

3)    zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,

4)    ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,

5)    udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6)    zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

7)    przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,

8)    opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami,

9)    angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

 

§ 32

 

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 

1)    udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy,

2)    opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale,

3)    uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu,

4)    wybór programu wychowania przedszkolnego,

5)    prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa,

6)    przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców,

7)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,

8)    kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,

9)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

10)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej - w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi,

11)      systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy,

12)      dbałość o estetykę pomieszczeń,

13)      czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał,

14)      inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym.

 

 

§ 33

 

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 

 

1)    rozpoznanie potrzeb rozwojowych dzieci,

2)    prowadzenie bieżącej diagnostyki,

3)    wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,

4)    dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

 

§ 34

 

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

 

1)    organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog),

2)    udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki.

 

 

§ 35

 

1.     Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

2.     Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

 

§ 36

 

1.     Pracownik niebędący nauczycielem jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

2.     Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 

1)    przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2)    przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3)    przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4)    dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,

5)    przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6)    przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

3.     Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

 

4.     Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.

 

 

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci 

§ 37

 

1.     Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

 

1)    życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)    zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3)    przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

4)    spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5)    wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

6)    zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7)    badania i eksperymentowania,

8)    doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

9)    rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

10)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

11)      wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,

12)      nagradzania wysiłku,

13)      formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),

14)      ciągłej opieki ze strony nauczyciela, 

15)      współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

16)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

17)      nauki regulowania własnych potrzeb,

18)      spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

2.     Do obowiązków dziecka należy:

 

1)    przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,

2)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,

3)    przestrzegania higieny osobistej,

4)    poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych,

5)    pełnienie dyżurów,

6)    wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

 

3.     W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:

 

1)      skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola,

2)      odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej,

3)      w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 38

 

1.     Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 

1)    niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi,

2)    uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego,

3)    braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

2.     Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

3.     Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 

4.     Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

 

§ 39

 

1.     W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci Przedszkola.

 

2.     W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie której dziecko zamieszkuje.

 

3.     Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

 

4.     Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

 

1)    rezygnacja rodzica z usług Przedszkola,

2)    zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki,

3)    umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji),

4)    niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.Rozdział 10 

Prawa i obowiązki rodziców

§ 40

 

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

 

1)    zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,

3)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,

4)    przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola.

  

§ 41

 

 Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 

1)    przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,

2)    przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych,

3)    przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole,

4)    terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

  

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 42

 

1.     Projektowanie nowego Statutu odbywa się w przypadku:

 

1)    licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu,

2)    gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

 

2.     Projektowanie zmiany w Statucie dokonuje się w przypadku:

 

1)    zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego,

2)    potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej,

3)    zalecenia organów kontrolnych,

4)    innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

 

3.     Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

4.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.     Prawo nadawania Statutu, wprowadzania zmian i aneksów w Statucie należy do Zgromadzenia jako organu prowadzącego przedszkole.

 

6.     Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.
Powyższy Statut zatwierdzam:

  Przełożona Prowincji Toruńskiej

S. Ewa Pawlak
Toruń, dnia 28.11.2017 r.