Witajcie w przedszkolu (03.09-14.09)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznanie wystroju sali, kącików zainteresowań oraz zasad korzystania z nich.
 • Poznanie zasad panujących w grupie.
 • Poznanie zasad korzystania z placu zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Wdrażanie dziecka do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
 • Dawanie dobrego przykładu dzieciom.
 • Wspieranie pozytywnych zachowań, wygaszanie negatywnych.