Kochamy swoich dziadków (28.01-08.02)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznawanie zasad życia w rodzinie z uwypukleniem roli babci i dziadka.
 • Rozwijanie pozytywnych emocji u dziecka jak: wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, okazywanie im uczuć i niesienie pomocy.
 • Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.   
 • Przygotowanie się do obchodów Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu.
 • Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijanie kompetencji językowych.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat tekstu literackiego, piosenki.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, obserwowania i wnioskowania.
 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, percepcję wzrokową i  słuchową.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Pomoc dzieciom w wykonywaniu przez nich drobnych przyjemności (upominków, prac domowych) na rzecz babć i dziadków.