Czas płynie, przyszła zima (31.12-11.01)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Kształtowanie świadomości upływu czasu.
 • Uświadomienie cykliczności pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym zimą.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Rozwijanie kompetencji językowych i zasobu słownictwa.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Nazywanie bieżącego dnia tygodnia, kolejnego miesiąca, wspólne przesuwanie  bądź wyrywanie kartek z kalendarza.
 • Podczas spacerów zwracanie uwagi na zmiany w przyrodzie w czasie zimy, określanie ich.
 • Wspólne zabawy z dzieckiem na śniegu, dokarmianie i obserwowanie ptaków.