Witaj wiosno, Na wsi (11.03-24.03)

Cele główne:
 • rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, interpretacji ruchem utworu muzycznego
 • wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej,
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią,
 • budowanie wiedzy na temat wsi, gospodarstwa i zwierząt tam mieszkających,
 • rozwijanie wiedzy na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich,
 • rozwijanie wiedzy na temat popularnych gatunków ptaków w Polsce,
 • przybliżenie sylwetki rolnika i zakresu jego pracy i obowiązków,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania i tworzenia zbiorów,
 • rozwijanie aparatu mowy dzięki ćwiczeniom dźwiękonaśladowczym,
 • wdrażanie do globalnego czytania,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych i samodzielnej wypowiedzi oraz nieprzerywania innym,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, spostrzegawczości,
 • doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie umiejętności manualnych, doskonalenie równowagi, skoków na jednej nodze i obunóż
 • motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłową postawę, kształtowanie świadomości potrzeby ruchu dla zdrowia
 • umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, rozwijanie wczuwania się w emocje własne, rozwijanie empatii dla zwierząt,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwijanie odwagi, śmiałości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnego spożywania produktów z gospodarstw
 • Wspólne uczestnictwo we Mszy świętej
 • Informowanie o postępach dziecka