Święta Bożego Narodzenia (10.12-21.12)

Cele główne:
 • kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie,
 • rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia i utrwalanie tej wiedzy,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych i nieprzerywania wypowiedzi,
 • doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami,
 • rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej oraz zmysłu zapachu
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu,
 • kształtowanie poczucia pewności siebie,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie umiejętności manualnych, doskonalenie równowagi,
 • umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, rozwijanie wczuwania się w emocje własnych i bliskich,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwijanie odwagi, śmiałości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia
 • Wspólne uczestnictwo w roratach i jasełkach oraz Mszy świętej
 • Informowanie o postępach dziecka