Dzień Babci i Dziadka, Sporty zimowe (14.01-25.01)

Cele ogólne:
 • rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych i samodzielnej wypowiedzi oraz nieprzerywania innym,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie umiejętności manualnych, doskonalenie równowagi,
 • motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłową postawę,
 • umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, rozwijanie wczuwania się w emocje własnych i bliskich,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, kształtowanie umiejętności okazywania uczuć, wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwijanie odwagi, śmiałości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności rzutu do celu, kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,
 • umiejętność wyrażania i odczytywania emocji podczas rywalizacji, kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji, badania, doświadczania i wyciągania wniosków, nazywania i porównywania,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnych zabaw zimowych
 • Zachęcanie do wspólnych doświadczeń związanych ze śniegiem, lodem
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnych przygotowań do Dnia Babci i Dziadka
 • Wspólne uczestnictwo we Mszy świętej
 • Informowanie o postępach dziecka