Coraz cieplej za oknem (25.02-08.03)

Cele ogólne:
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni;
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;
 • kształtowanie umiejętności łączenia elementów wg wybranej cechy;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej (na temat obiegu wody w przyrodzie, zmian zachodzących wczesną wiosną);
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami;
 • zapoznanie dzieci z etapami siania roślin;
 • rozwijanie postawy proekologicznej;
 • kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1-6 (na konkretach);
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze, określanie w którym jest mniej a w którym więcej
 • kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki całego ciała
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • rozwijanie poszanowania przyrody
 • wdrażanie do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
 • integrowanie grupy przez wspólne zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych treści
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas wspólnych spacerów
 • Zachęcanie dzieci do przygotowania ogródków, domów na nadejście wiosny
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni