Baśnie, bajki, legendy; karnawałowe zabawy (11.02-24.02)

Cele główne:
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich,
 • rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości i wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, rozwijanie umiejętności grania na instrumentach
 • zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi, przygotowywanie ozdób, masek, dekoracji,
 • kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
 • kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki,
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia,
 • rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią,
 • poznanie zawodu fryzjera, radzenie sobie ze strachem podczas wizyty u fryzjera
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych i nieprzerywania oraz samodzielnej wypowiedzi,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, spostrzegawczości,
 • doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie umiejętności manualnych, doskonalenie równowagi,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi i technicznymi (nożyczki, klej, plastelina, krepa, itp.)
 • motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłową postawę,
 • umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, rozwijanie wczuwania się w emocje własnych i bliskich,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwijanie odwagi, śmiałości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnego czytania książek (zapraszanie rodziców)
 • Wspólne uczestnictwo we Mszy świętej i Zajęciach otwartych, rodzinny udział w przedszkolnym balu karnawałowym
 • Informowanie o postępach dziecka