W krainie baśni i bajek (20.02-03.03)

Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowań literackich i teatralnych.

Zadania edukacyjne:

  • Kształtowanie uważnego słuchania tekstów literackich.
  • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych, posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
  • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
  • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Współpraca z rodzicami:
  • Zabawy z dzieckiem z wykorzystaniem książki: czytanie wybranych bajek i baśni, wyszukiwanie określonych postaci na obrazkach, nazywanie ich, łączenie z charakterystycznymi atrybutami, bogacenie słownictwa dziecka poprzez tłumaczenie niezrozumiałych pojęć, ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem poprzez zadawanie dziecku pytań dotyczących treści itp.