Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Cel ogólny:  Przestrzeganie poznanych zasad bezpieczeństwa

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • poznawanie zasad ruchu drogowego, 
  • rozpoznawanie i nazywanie elementów  ruchu ulicznego: pasów, sygnalizacji świetlnej, ścieżek rowerowych,
  • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi i rozumienia ich znaczenia; uświadomienia dzieciom znaczenia piktogramów  w otaczającym świecie,
  • rozwijanie umiejętności przewidywania i oceny następstw obserwowanych sytuacji i czynów człowieka,
  • wrażanie do bezpiecznego dla siebie i innych korzystania z chodnika, ścieżki rowerowej, środków komunikacji,
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu,
  • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
WSPÓLPRACA Z RODZICMI
  1. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
  2. Ustalenie zasad przepływu informacji. 
  3. Poznawanie środowiska rodzinnego dzieci poprzez rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami.